Cantavil

  • Địa điểm: Quận 2, TPHCM
  • Tổng sản lượng: 30.000 tấn
  • Chủ đầu tư: Daewon - Nhà Thủ Đức
  • Đơn vị thi công: Daewon

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch