Năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm

Quý 1

 • Báo cáo tài chính Hợp Nhất: File
 • Báo cáo tài chinh: File

Quý 2: Báo cáo trước kiểm toán

 • Báo cáo tài chính Hợp Nhất: File
 • Báo cáo tài chinh tổng hợp: File

 Báo cáo sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018

 • Báo cáo tài chính Hợp Nhất: File
 • Báo cáo riêng: File

Báo cáo vốn điều lệ đã được kiểm toán: File

Audited consolidated financial statements 30.06.2018: File

Audited statement on chartered capital 20.08.2018: File

Quý 3

 •  Báo cáo tài chính hợp nhất: File
 •  Báo cáo tài chính: File

Quý 4

 • Báo cáo tài chính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018: File
 • Báo cáo tài chính hợp nhất từ 01/01/2018 đến 31/12/2018: File

Báo cáo tài chình đã kiểm toán

 • Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018: File
 • Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018: File
© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch