Năm 2016

Vui lòng xem hoặc tải file đính kèm

 • Quý 1
  1. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File

 • Quý 2
  1. Báo cáo tài chính văn phòng: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
 • Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm
   1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:  File
   2. Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán: File

 • Quý 3
  1. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
   
 • Quý 4
  1. Báo cáo tài chính tổng hợp: File
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất: File
 • Báo cáo kiểm toán 6 tháng cuối năm 2016
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán: File
  2. Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán: File

 • Audited consolidated financial statements 31.12.2016: File
© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch