SMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ông Nguyễn hữu Kinh Luân

 

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC) thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Hữu Kinh Luân.

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch